Image Alt

Medlemsvillkor

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i Premium Hälsan är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemskort tas en administrativ avgift ut för inpassering till gymmet. Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning. Medlem är skyldig att omgående meddela Premium Hälsan vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Premium Hälsan går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets köp. Medlemsavgift betalas separat i köpet av medlemskort.

Betalning via autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Vid löpande betalning av medlemskap tillkommer en medlemsavgift a´ 149kr per år. Avgiften debiteras första gången när medlemskapet varat i 12 månader och debiteras därefter den första månaden per varje påbörjad tolvmånadersperiod som medlemskapet varar. Avgiften återbetalas inte för det fall medlemskapet upphör innan den tolvmånadersperiod som betalningen avser löpt ut. När du köper ditt medlemskap betalar du klubbavgiften samt den första träningsperioden fram till första autogirodragningen. Kostnad för medlemskort eller medlemsarmband tillkommer. Premium Hälsan förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro prisjusteras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinarie pris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månadersperioden gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift tillkommer på samtliga fakturor. Premium Hälsan förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. Premium Hälsan rekommenderar att uppsägning sker på på anläggningen alternativt via telefon eller mail.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal ( Gäller endast Trygghetsavtal)

Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2månader. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av Premium Hälsan vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav Premium Hälsan .

§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Premium Hälsan .

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap.

§ 8. Dopning

Premium Hälsan har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Premium Hälsan tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

Premium Hälsan förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Premium Hälsan förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Premium Hälsan kommer detta att meddelas av Premium Hälsan . Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Premium Hälsan och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Premium Hälsan .

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Premium Hälsan tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

- Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
- Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
- Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
- Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
- Information om hur du interagerar med Premium Hälsan - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från PH.
- Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Premium Hälsan rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Premium Hälsan chattfunktion på hemsidan eller mail. Konsumentverket har tagit fram en ångerblankett som finns på deras webbplats www.konsumentverket.se som du kan använda om du önskar. Vid reklamation vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Premium Hälsan chattfunktion på hemsidan eller mail. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).